Δικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & ΣυνεργάτεςΔικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες

Εισαγωγή
Προφίλ
Υπηρεσίες
Πελάτες
Ανταποκριτές
Νομικές Υποθέσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Links
Φόρμα Εξουσιοδότησης
Επικοινωνία

English
Εμπορικά Σήματα
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
Σχέδια ή Υποδείγματα
Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας
Internet Domain Names
Copyright
Αθέμιτος Ανταγωνισμός
The Scotch Whisky Association
Rasilan SA
Delta Elettronica SPA
Puma SE
Kukuxumusu SL
Pierre Fabre Medicament S.A.
Gruenbeck Wasseraufbereitung GmbH
Maria Clementine Martin Klosterfrau GmbH & Co.
Mey Alkollu Ickiler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Dahon Group
Δικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες

Συχνές Ερωτήσεις

Σε αυτό το τμήμα θα βρείτε απαντήσεις πάνω στα ποιο συχνά ερωτήματα των πελατών μας σχετικά με το νομικό καθεστώς των Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων και Σχεδίων στην Ελλάδα.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

1. Από τι στοιχεία αποτελείται ένα Εμπορικό Σήμα;

Κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως μπορεί να κατατεθεί ως σήμα. Ειδικότερα, σήμα μπορεί να είναι μία λέξη ή ένας συνδυασμός λέξεων (ακόμα και το όνομα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ή και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού), γράμματα και αριθμοί, ασπρόμαυρα ή έγχρωμα σχέδια και σύμβολα.

Επιπλέον, ακουστικές ενδείξεις, όπως μουσική ή φωνητικοί ήχοι μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως σήματα, όχι όμως ακόμα στην Ελλάδα.

2. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένα σημείο ώστε να γίνει δεκτό ως σήμα;

Ένα σημείο που κατατίθεται ως σήμα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις ώστε να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία Σημάτων. Οι κυριότερες προϋποθέσεις για την αποδοχή ενός σήματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Να μην είναι όμοιο ή παρόμοιο με προκατατεθέν Εμπορικό Σήμα που διακρίνει όμοια ή παρόμοια με αυτό προϊόντα ή υπηρεσίες ή ακόμα και διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες, αν το προκατατεθέν σήμα έχει αποκτήσει φήμη στις συναλλαγές.
  Για το λόγο αυτό προτείνεται, πριν από την κατάθεση δήλωσης σήματος, να γίνεται έρευνα στον κατάλογο των Εμπορικών Σημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν προκατατεθειμένα σήματα που θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στην αποδοχή του σημείου αυτού ως σήματος και να αποφευχθούν άσκοπα έξοδα.
 2. Να έχει διακριτική ικανότητα, έτσι ώστε οι καταναλωτές να είναι βέβαιοι ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν υπό αυτό προέρχονται από την ίδια πάντα επιχείρηση ως μόνη πηγή, καθώς και να το διακρίνουν από άλλα Εμπορικά Σήματα που ταυτίζονται με προϊόντα άλλης επιχείρησης.
 3. Να μην αποτελείται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις τα οποία δηλώνουν το είδος, την ποιότητα, τις ιδιότητες, την ποσότητα, την αξία, τον τόπο προέλευσης ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
 4. Να μην αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.
 5. Να μην μπορεί να παραπλανήσει το καταναλωτικό κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

3. Τι απαιτείται για την κατάθεση δήλωσης Εμπορικού Σήματος;

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την κατάθεση δήλωσης σήματος στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:

 1. Μία εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον καταθέτη του σήματος. Σε περίπτωση καταθέτιδας εταιρείας η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό της και να φέρει τη σφραγίδα της. Δεν απαιτείται επικύρωση γι' αυτό το έγγραφο.
  Μία εξουσιοδότηση αρκεί για μία ή περισσότερες καταθέσεις του ίδιου καταθέτη. Η ίδια εξουσιοδότηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον (μέσα στα επόμενα 5 χρόνια) σε νέες καταθέσεις.
 2. Στην περίπτωση που ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο, το ΦΕΚ στο οποίο αναφέρεται ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου του.
 3. Ο κατάλογος των προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία καλύπτει το σήμα.
 4. Εάν το σήμα είναι απεικονιστικό, ένα δείγμα αυτού σε μορφή .tif.

Σημείωση: Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να υποβληθούν ταυτόχρονα με την κατάθεση της δήλωσης.

4. Πότε μπορεί να ζητηθεί προτεραιότητα;

Στην περίπτωση που μία δήλωση Εμπορικού Σήματος έχει κατατεθεί σε μία χώρα (αρχική χώρα), τότε μπορεί να ζητηθεί προτεραιότητα με την κατάθεση αντίστοιχης δήλωσης σε νέα χώρα. Προτεραιότητα σημαίνει ότι η προστασία του Εμπορικού Σήματος αρχίζει στη νέα χώρα από την ημερομηνία της αντίστοιχης κατάθεσης στην αρχική.

Προτεραιότητα μπορεί να διεκδικηθεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να διεκδικηθεί μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία της κατάθεσης στην αρχική χώρα.
 2. Το Πιστοποιητικό Προτεραιότητας να υποβληθεί μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης στη νέα χώρα ή, το αργότερο, μέσα σε 9 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης στην αρχική.
 3. Σε περίπτωση που ο καταθέτης της νέας δήλωσης δεν είναι ο ίδιος με τον καταθέτη που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Προτεραιότητας πρέπει να υποβληθεί επίσης Συμφωνητικό Μεταβίβασης του δικαιώματος προτεραιότητας. Εάν αυτό το Συμφωνητικό Μεταβίβασης δεν είναι επικυρωμένο από το Γραφείο Σημάτων της αρχικής χώρας, τότε πρέπει να είναι επικυρωμένο από συμβολαιογράφο και Apostille (Επισημείωση της Χάγης).

5. Ποια είναι η διαδικασία από την κατάθεση δήλωσης σήματος μέχρι την οριστική του καταχώρηση;

 1. Μία δήλωση κατάθεσης σήματος κατατίθεται στο Τμήμα Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η Υπηρεσία Σημάτων εξετάζει αν πληρούνται οι απαιτούμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις.

 2. Αν η δήλωση του σήματος δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται, η  Υπηρεσία Σημάτων καλεί τον καταθέτη να διορθώσει ή συμπληρώσει τις παρατυπίες ή ελλείψεις μέσα σε ένα μήνα. Αν ο καταθέτης δεν ανταποκριθεί σε αυτό, η  δήλωση του σήματος απορρίπτεται και κοινοποιείται στον καταθέτη η σχετική απόφαση.

 3. Αν η δήλωση του σήματος πληροί τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, γίνεται δεκτή και η σχετική απόφαση δημοσιεύεται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης.

 4. Αν η Υπηρεσία Σημάτων διαπιστώσει ότι η δήλωση του σήματος δεν πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, καλεί τον καταθέτη μέσα σε ένα μήνα να ανακαλέσει τη δήλωσή του ή να περιορίσει την έκταση της προστασίας του σήματος ή να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του.

 5. Αν ο καταθέτης περιορίσει την έκταση προστασίας του σήματος ή αν οι υποβληθείσες παρατηρήσεις κριθούν βάσιμες, η δήλωση γίνεται δεκτή με απόφαση που δημοσιεύεται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της δήλωσης του περιορισμού ή από την υποβολή των παρατηρήσεων.

 6. Μία περίοδος τριών μηνών, μετά τη δημοσίευση της απόφασης που κάνει δεκτή μία δήλωση σήματος, παρέχεται προκειμένου να ασκήσει ανακοπή οποιοσδήποτε τρίτος έχων έννομο συμφέρον. Αν δεν κατατεθεί ανακοπή, το σήμα καταχωρείται.

 7. Αν ο καταθέτης δεν απαντήσει μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4 ή αν δεν ανακαλέσει τη δήλωσή του ή αν δεν περιορίσει την έκταση προστασίας του σήματος ή, τέλος, αν  οι παρατηρήσεις του κριθούν αβάσιμες, τότε η Υπηρεσία Σημάτων απορρίπτει τη δήλωση του σήματος, κοινοποιεί την απόφαση στον καταθέτη και τη δημοσιεύει.

 8. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σημάτων που απορρίπτουν δηλώσεις σημάτων υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.

 9. Αν μία δήλωση σήματος απορριφθεί από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, τότε ο καταθέτης δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του Τακτικού Διοικητικού Δικαστηρίου α΄ βαθμού και στη συνέχεια να καταθέσει Έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

  Κορυφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

1. Τι χρειάζεται για την κατάθεση αίτησης προς χορήγηση ενός Εθνικού Διπλώματος;

Για την κατάθεση αίτησης προς χορήγηση ενός Εθνικού Διπλώματος απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Ο τίτλος, η περιγραφή, η περίληψη και οι αξιώσεις της ευρεσιτεχνίας.
 2. Το όνομα και η διεύθυνση του καταθέτη.
 3. Το όνομα και η διεύθυνση του εφευρέτη.
 4. Μία εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον καταθέτη. Στην περίπτωση που ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο, η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του και να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.
 5. Στην περίπτωση που ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο, το ΦΕΚ στο οποίο αναφέρεται ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου του.
 6. Τα σχέδια, αν υπάρχουν.
 7. Στην περίπτωση που ο εφευρέτης έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του στον καταθέτη:

Α) Ένα έγγραφο υπογεγραμμένο (με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών) από τον εφευρέτη και το νόμιμο εκπρόσωπο της καταθέτιδας εταιρείας, που να πιστοποιεί τη σχέση ανάμεσα στον εφευρέτη και την εταιρεία

ή

B) Ένα Συμφωνητικό Μεταβίβασης υπογεγραμμένο από τα δύο μέρη με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών.

Σημείωση: Τα υπό στοιχεία 1 και 2 πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση χορήγησης του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέσα σε 4 μήνες από την κατάθεση της αίτησης.

2. Πότε μπορεί να διεκδικηθεί προτεραιότητα;

Στην περίπτωση που μία ευρεσιτεχνία έχει κατατεθεί σε μία χώρα (αρχική χώρα), τότε μπορεί να διεκδικηθεί προτεραιότητα κατά την κατάθεση της ίδιας ευρεσιτεχνίας σε νέα χώρα. Προτεραιότητα σημαίνει ότι η προστασία της ευρεσιτεχνίας αρχίζει στη νέα χώρα από την ημερομηνία της αντίστοιχης κατάθεσης στην αρχική.

Προτεραιότητα μπορεί να διεκδικηθεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να ζητηθεί μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της ευρεσιτεχνίας στην αρχική χώρα.
 2. Το Πιστοποιητικό Προτεραιότητας να υποβληθεί μέσα σε 16 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της ευρεσιτεχνίας στην αρχική χώρα.
 3. Σε περίπτωση που ο καταθέτης της ευρεσιτεχνίας δεν είναι ο ίδιος με τον καταθέτη που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Προτεραιότητας, απαιτείται επίσης ένα Συμφωνητικό Μεταβίβασης δικαιώματος προτεραιότητας. Εάν αυτό το Συμφωνητικό Μεταβίβασης δεν είναι επικυρωμένο από το Γραφείο Διπλωμάτων της αρχικής χώρας, τότε πρέπει να είναι επικυρωμένο από συμβολαιογράφο και Apostille (Επισημείωση της Χάγης).

Κορυφή

ΣΧΕΔΙΑ

1. Τι χρειάζεται για την κατάθεση αίτησης προστασίας Σχεδίου;

Για την κατάθεση αίτησης προστασίας Σχεδίου απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Γραμμική παράσταση ή φωτογραφίες του Σχεδίου.
 2. Μία μικρή περιγραφή του Σχεδίου (προαιρετική) αποτελούμενη από 100 λέξεις το περισσότερο.
 3. Μία εξουσιοδότηση για κατάθεση της αίτησης υπογεγραμμένη από τον καταθέτη. Στην περίπτωση που ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο, η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του και να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Αυτό το έγγραφο δε χρειάζεται επικύρωση.
 4. Στην περίπτωση που ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο, το ΦΕΚ στο οποίο αναφέρεται ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου του.
 5. Πιστοποιητικό Προτεραιότητας, σε περίπτωση που διεκδικείται προτεραιότητα.
 6. Στην περίπτωση που ο δημιουργός του Σχεδίου έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του στον καταθέτη:

Α) Ένα έγγραφο υπογεγραμμένο (με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών) από το δημιουργό και το νόμιμο εκπρόσωπο της καταθέτιδας εταιρείας, που να πιστοποιεί τη σχέση ανάμεσα στο δημιουργό και την εταιρεία

ή

Β)) Ένα Συμφωνητικό Μεταβίβασης υπογεγραμμένο από τα δύο μέρη με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών.

Σημείωση: Η εξουσιοδότηση και τα παραπάνω συμβολαιογραφικά έγγραφα μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 4 μήνες από την κατάθεση της αίτησης προστασίας Σχεδίου.

2. Πότε διεκδικείται προτεραιότητα στην περίπτωση αίτησης προστασίας Σχεδίου;

Στην περίπτωση που μία αίτηση προστασίας Σχεδίου έχει κατατεθεί σε μία χώρα (αρχική χώρα), τότε μπορεί να διεκδικηθεί προτεραιότητα κατά την κατάθεση αίτησης για προστασία του ίδιου Σχεδίου σε νέα χώρα. Προτεραιότητα σημαίνει ότι η προστασία αρχίζει στη νέα χώρα από την ημερομηνία της αντίστοιχης κατάθεσης στην αρχική.

Προτεραιότητα μπορεί να διεκδικηθεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να ζητηθεί μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης προστασίας του Σχεδίου στην αρχική χώρα.
 2. Το Πιστοποιητικό Προτεραιότητας να υποβληθεί μέσα σε 10 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης προστασίας του Σχεδίου στην αρχική χώρα.
 3. Σε περίπτωση που ο καταθέτης της νέας αίτησης δεν είναι ο ίδιος με τον καταθέτη που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Προτεραιότητας, απαιτείται επίσης ένα Συμφωνητικό Μεταβίβασης δικαιώματος προτεραιότητας. Εάν αυτό το Συμφωνητικό Μεταβίβασης δεν είναι επικυρωμένο από το Γραφείο Διπλωμάτων της αρχικής χώρας, τότε πρέπει να είναι επικυρωμένο από συμβολαιογράφο και Apostille (Επισημείωση της Χάγης).

Εάν τα ερωτήματά σας δεν έχουν απαντηθεί, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κορυφή