Δικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & ΣυνεργάτεςΔικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες

Εισαγωγή
Προφίλ
Υπηρεσίες
Πελάτες
Ανταποκριτές
Νομικές Υποθέσεις
Συχνές Ερωτήσεις
Links
Φόρμα Εξουσιοδότησης
Επικοινωνία

English
Εμπορικά Σήματα
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
Σχέδια ή Υποδείγματα
Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας
Internet Domain Names
Copyright
Αθέμιτος Ανταγωνισμός
The Scotch Whisky Association
Rasilan SA
Delta Elettronica SPA
Puma SE
Kukuxumusu SL
Pierre Fabre Medicament S.A.
Gruenbeck Wasseraufbereitung GmbH
Maria Clementine Martin Klosterfrau GmbH & Co.
Mey Alkollu Ickiler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Dahon Group
Δικηγορικό Γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες

Υπηρεσίες
Εμπορικά Σήματα

Προστατευόμενα Εμπορικά Σήματά μας
newdel

old1old2old3softexalsa

Το εμπορικό σήμα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης σημασίας το οποίο οι εμπορικές εταιρείες θέτουν στα προϊόντα τους με σκοπό αυτά να αναγνωρίζονται από τους πελάτες τους. Ο μόνος τρόπος να προστατευθεί ένα σήμα είναι να καταχωρηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα εμπορικά σήματα ισχύουν στην Ελλάδα για 10 χρόνια από την ημερομηνία της κατάθεσής τους. Η ισχύς τους όμως μπορεί να παραταθεί εφόσον ανανεώνεται ανά δεκαετία.

***

Το δικηγορικό γραφείο Κιόρτσης & Συνεργάτες ασχολείται ήδη σήμερα με την προστασία περίπου 5000 σημάτων.

Αναλαμβάνουμε τις υποθέσεις εμπορικών σημάτων όλων των κατηγοριών, όπως:

  • Κατάθεση σημάτων
  • Παρακολούθηση και ανανέωση ισχύος σημάτων
  • Εκπροσώπηση σε πιθανές αντιδικίες και προστασία σημάτων από προσβολή τους
  • Διεξαγωγή έρευνας για τη διαπίστωση της πιθανότητας αποδοχής ονομασιών ως εμπορικά σήματα
  • Καταχώρηση μεταβιβάσεων σημάτων, αλλαγών επωνυμίας ή έδρας του δικαιούχου τους κ.λ.π.
  • Μετάφραση τεχνικών και άλλων απαραίτητων εγγράφων

Κορυφή


Η καταχώρηση εμπορικού σήματος είναι δυνατή με διάφορους τρόπους:


ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Εθνικό είναι το σήμα που προστατεύεται μόνο στη χώρα στην οποία κατατίθεται η αντίστοιχη δήλωση. Ο δικαιούχος του μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία με διεύθυνση/έδρα στην ίδια ή διαφορετική χώρα από εκείνη όπου κατατίθεται η δήλωση σήματος. Στην Ελλάδα, τα σήματα αυτά κατατίθενται στο αντίστοιχο Τμήμα Εμπορικών Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (www.mindev.gov.gr).

Για την κατάθεση ενός Εθνικού Σήματος χρειάζεται να μας χορηγήσετε μία εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από το δικαιούχο του σήματος, χωρίς καμία περαιτέρω επικύρωση. Στην περίπτωση που ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο απαιτείται επιπλέον το ΦΕΚ του διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του.

ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Συλλογικό είναι το σήμα που κατατίθεται από συνεταιρισμούς ή ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσίες ή εμπόρων, οι οποίες κατά το δίκαιο που τις διέπει έχουν ικανότητα δικαίου, καθώς επίσης από νομικά πρόσωπα που διέπονται από κανόνες δημοσίου δικαίου, προς διάκριση της προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών των μελών τους ή της γεωγραφικής τους προέλευσης ή του είδους ή της ποιότητας ή και των ιδιοτήτων τους. Φορέας του δικαιώματος στο Συλλογικό Σήμα είναι ο καταθέτης αυτού (συνεταιρισμός, ένωση ή σύλλογος), ενώ την εξουσία χρήσεως αυτού αποκτούν τα μέλη του.

Ο σκοπός του Συλλογικού Σήματος είναι να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτουν κάποιο κοινό στοιχείο μεταξύ τους.

Κορυφή

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Σήμα Πιστοποίησης είναι ένα νέο είδος σήματος στην Ελλάδα, αν και υπάρχει ήδη εδώ και αρκετά χρόνια σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως Σήματα Πιστοποίησης νοούνται τα σήματα που προσδιορίζονται ως Σήματα Πιστοποίησης κατά την κατάθεσή τους και είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά στο υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση. Στην ουσία, το Σήμα Πιστοποίησης σχετίζεται με την εγγύηση ειδικών χαρακτηριστικών συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Δηλώνει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που φέρουν το σήμα συμμορφώνονται με ένα δεδομένο πρότυπο που καθορίζεται στους κανονισμούς χρήσης και ελέγχεται υπό την ευθύνη του κατόχου του Σήματος Πιστοποίησης, ανεξάρτητα από την ταυτότητα της επιχείρησης που στην πραγματικότητα παράγει ή παρέχει τα συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες και χρησιμοποιεί το Σήμα Πιστοποίησης.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, αρχών και φορέων δημοσίου δικαίου, μπορεί να υποβάλει αίτηση για Σήματα Πιστοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται.

ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Με τον όρο Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοούμε το σήμα που έχει καταχωρηθεί σε όλες τις χώρες της Ένωσης με μία μόνο κατάθεση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Alicante της Ισπανίας (www.euipo.europa.eu). Η αίτηση κατάθεσης Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται και στην Ελλάδα, στο αντίστοιχο Τμήμα Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (www.mindev.gov.gr).

Τα Σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το πλεονέκτημα ότι μόνο μία αίτηση κατάθεσης αρκεί για τη διεκδίκηση προστασίας τους σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Εάν όμως ασκηθεί και γίνει δεκτή ανακοπή κατά της κατάθεσης ενός Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστω και σε μία από τις χώρες της Ένωσης, τότε το σήμα δε θα γίνει δεκτό ως Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να κατατεθεί ξανά ως "εκ μετατροπής σε εθνικό" σε κάθε μία από τις χώρες όπου δεν ασκήθηκε ανακοπή ή αυτή απερρίφθη.

ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

Διεθνές Σήμα είναι εκείνο το οποίο καταχωρήθηκε σε έναν αριθμό κρατών (τα οποία έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Μαδρίτης που αφορά τη Διεθνή Καταχώρηση Σημάτων και/ή το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης) με μία μόνο κατάθεση στο Διεθνές Γραφείο στη Γενεύη (www.wipo.int). Η αίτηση κατάθεσης Διεθνούς Σήματος υποβάλλεται και στην Ελλάδα, στο αντίστοιχο Τμήμα Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το σήμα έχει προηγουμένως κατατεθεί στην Ελλάδα ως εθνικό. Ο καταθέτης μιας διεθνούς αίτησης επιλέγει τις χώρες που επιθυμεί και το σήμα καταχωρείται σε όσες από αυτές δεν προβάλλουν ενστάσεις ή οι ενστάσεις απορριφθούν. Σημειώνεται ότι ο Έλληνας καταθέτης μπορεί να ζητήσει προστασία μόνο αναφορικά με τα κράτη που έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης.

Το Διεθνές Σήμα προστατεύεται στις χώρες που έχει επιλέξει ο καταθέτης όπως θα προστατευόταν εάν είχε καταχωρηθεί κατόπιν ξεχωριστής κατάθεσης σε κάθε μία από τις χώρες αυτές.

Κορυφή

ΧΩΡΕΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
(ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΙ/Η ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ)

Καθεστώς Φεβρουαρίου 2021

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΓΕΡΙΑ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ
ΑΡΜΕΝΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (OAPI) ΒΕΛΓΙΟ
ΒΙΕΤΝΑΜ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΜΠΙΑ
ΓΚΑΝΑ ΔΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΘΟΝΙΑ
ΕΣΟΥΑΤΙΝΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΖΑΜΠΙΑ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑ
ΙΝΔΙΑ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΙΡΑΝ (ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ) ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΜΠΟΤΖΗ
ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΕΝΥΑ
ΚΙΝΑ ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΚΟΥΒΑ ΚΡΟΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΡΤΖΙΚΣΤΑΝ
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ) ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΣ
ΛΕΣΟΤΟ ΛΕΤΟΝΙΑ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ ΜΑΛΑΟΥΙ
ΜΑΡΟΚΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΜΕΞΙΚΟ
ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
ΜΟΝΑΚΟ ΜΠΑΧΡΕΙΝ
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΜΠΟΥΤΑΝ
ΝΑΜΙΜΠΙΑ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΟΜΑΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΡΟΥΑΝΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΣΑΜΟΑ ΣΑΟ ΤΟΜΕ & ΠΡΙΝΤΣΙΠΕ
ΣΕΡΒΙΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΟΥΔΑΝ
ΣΟΥΗΔΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΝΕΙ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ
ΤΑΫΛΑΝΔΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ
ΤΥΝΗΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Σύνολο: 107 χώρες/γεωγραφικές περιοχές

Κορυφή